E-Bülten

Haberler

Tüm Haberler

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,78 TL
1 € = 4,67 TL
390458 Ziyaretçi

İşçi Statüsüne Geçirilme Süreci


İşçi statüsüne geçirilme süreci

 MADDE 31- Kamsama giren idarelerde veya idarelerin şirketlerinde sürecin sağlıklı bir şekide işletilebilmesi ve kanunda öngörülen sürelerde işlemlerin tamamlanabilmesi açısından mutlak olmamak,süreçler arasında geçişkenlik olabileceğini kabul etmek idareler veya idarelerin şirketleri açısından yol gösterici mahiyette olamk kaydıyla aşağıdaki takvime benzer bir çalışma
periyodu belirlenir.

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLME SÜRECİ
İŞLEM SÜRE TARİH ARALIĞI AÇIKLAMA
Başvuru 10 gün 2/1/2018-11/1/2018 Zorunlu
Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak 
Sahiplerinin İlanı
40 gün 12/1/2018-20/2/2018 Tavsiye
İlana İtiraz 3 gün 21/2/2018-23/2/2018 Tavsiye
İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 7 gün 24/02/2018-2/3/2018 Tavsiye
Sınavın Gerçekleştirilmesi 20 gün 3/3/2018-22/3/2018 Tavsiye
Sınav İtiraz Komisyonuna İtiraz 4 gün  23/3/2018-26/3/2018 Tavsiye
İtirazın İncelenmesi Kesin Listenin İlanı 5 gün 27/3/2018-31/3/2018 Tavsiye
Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Statüsüne
Geçirilmesi İçin Son Gün
2/4/2018*

*Doksanıncı günün dolduğu 1/4/2018 tarihi pazar gününe denk geldiği için işçi statüsüne geçirilme işlemi için son gün 2/4/2018 tarihi olarak yazılmıştır.
**Tarihler ve Günler tavsiye niteliğindedir.

Başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli

MADDE 32 – (1) Kapsamda olanlardan istekliler, Ek-2 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı idareye veya idarenin şirketine, bu nitelikte bir şirket bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete işçi statüsüne geçirilmek üzere yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2)  Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi işçi statüsüne geçirilmeden önce idareye veya idarenin şirketine ibraz eder. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir.

(3) Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenir. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır.